سفارش تبلیغ
صبا

امام ششم فرمود: ای مسمع، تواهل عراقی، بر سر قبر حسین (علیه السلام) می‌روی؟ عرض کردم:‌ نه ، همه مرا اهل بصره می‌شناسند و هوا خواه خلیفه ودشمنان بسیاری از ناصبی‌های قبائل ودیگران گرد من هستند ومی‌ترسم نزد اولاد سلیمان از وابستگان خلیفه سعایت کنند وبرمن بشورند،فرمود: یادمصیبتهای او را نمی‌کنی ؟عرض کردم : چرا ؛ فرمود: دل آزرده می شوی؟عرض کردم : آری به خدا و گریان می‌شوم تا خاندانم ازچهره ام سوز دلم رامی‌نگرند ودیگر نمی‌توانم چیزی بخورم واز رخسارم هویدا است؛ فرمود: خدا براشکت رحمت کند، هلا تو ازآنانی که برای آزردگی ما آزرده شوند ودرشادی ما شادند ودرغم ما غمنده وباما درخوف و امنیت شریکند،‌هلا هنگام مرگت حضور دریابی وسفارشت را به ملک الموت بکنند ومژده‌ای که چشمت را روشن کند به تو بدهند پیش ازآنکه بمیری وملک الموت ازمادرنسبت به فرزند خود بر تو دلسوزتر ومهربانتر باشد. سپس گریان شد ومن هم گریان شدم فرمود:‌حمد خدا را که مارا به رحمت خود برخلقش برتری دارد وماخاندان را به رحمت خود مخصوص گردانید.

ادامه مطلب...

نوشته شده توسط : غلام حسین

نظرات دیگران [ نظر]


نقل است مردی است که چون حضرت عیسی (علیه السلام) با حواریین به زمین کربلا رسیدند گله‌ی آهویی را دیدند که درآنجا جمع شده وگریه می‌کنند . پس عیسی (علیه السلام) گریه کرد وحواریین نیز از گریه او گریستند . دراین حال ،‌ازاو سبب گریستن پرسیدند. فرمود: این زمینی است که درآن فرزند پیغبمبر آخرالزمان وفرزند طاهر بتول (سلام الله علیهم) کشته می‌شود ودراینجا مدفن او خواهد شد وخاک این زمین ازمْشک خوشبوتر است.


البکاء للحسین (علیه السلام)

http://www.imamhossein.net


نوشته شده توسط : غلام حسین

نظرات دیگران [ نظر]